Klik hier voor de download van het gehele bestand van de kust,zeefdruk- reclame en sport.

Download algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het ontwerpen en/of vervaardigen van c.q. het adviseren omtrent reclameproducten alsmede op alle overeenkomsten tot het ontwerpen en ontwikkelen van websites van De Kunst Zeefdruk, Reclame en Sport h.o.d.n. V.O.F. De Kunst, gevestigd te Enschede, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: door de gebruiker te ontwerpen c.q. te vervaardigen reclameproducten zoals folders, brochures, logo’s e.d..
5. Door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, rapporten e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cdroms, dvd’s, USB-sticks e.d..
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
8. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de gebruiker een opdracht verstrekt, is de gebruiker eerst aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Opdrachten dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
3. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Voornoemde wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
4. De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.